زندگی شیرینست مثل شیرینی یک روز قشنگ زندگی زیبایی ست

مثل زیبایی یک غنچه ی باز زندگی تک تک این ثانیه هاست زندگی چرخش

این عقربه هاست ثانیه های زندگی تون پر از دلبستگی های قشنگ ?